Sabtu, 30 Januari 2010

PEMBAHAGIAN KALIMAH (1)
Bismillahir rahmanirrahim…

Alhamdulillah.. diberi keizinan akan al-Faqir melanjutkan perkongsian bersama tentang ilmu nahwu, yaitu mengenai lanjutan dari perbahasan terdahulu daripada takrifan al-Kalam klik link ini (Penjelasan Ta'rif Kalam) , serta telah dibahaskan juga perbezaan Kalam dan Kalimah. Klik link disini, jika mahu mengetahui ( Kalam dan Kalimat!! Apa itu? ). Dan sedangkan, al-Faqir belum menerangkan lagi tentang pembahagian dari kalimah. Maka secara ringkas dan jelasnya, kalimah itu terbagi kepada tiga pembahagian, yaitu Isim, Fi’il dan huruf yang mengandungi makna. Maka yang demikian, al-faqir akan menjelaskan setiap persatu dari pembahagian ini, melalui takrifan, dan contohnya.


1) Apa itu ISIM ?

Apa yang kita maklumi, Isim itu secara bahasa adalah (ما دلَّ عَلَى مُسَمَّى) adalah Kata yang menunjuk sesuatu yang dinamai”. Sedangkan menurut istilah ahli nahwu (sebagaimana dikutip dari kitab al-Kawakib) Isim adalah :

والإسم كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.

Kalimah (kata) yang menunjukkan suatu makna pada dirinya, dan tidak disertai/ dikait dengan salah satu zaman (waktu) yang tiga”.


* (yaitu zaman yang tiga adalah:

(الحال نحو : يقوم ، والإستقبال نحو : قم ، والماضي نحو : قام.)

* Contoh daripada Isim :

مُحَمَّدٌ / نَهْرٌ / تُفَّاحَةٌ


2) Apa itu FI’IL ?

Fi’il secara bahasa adalah(الحَدَثُ) (Kejadian/Peristiwa) . dan menurut istilah pula adalah :

والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة.

Kalimah (kata) yang menunjukkan suatu makna pada dirinya, dan berkaitan dengan salah satu zaman (waktu) yang tiga”.


وهي (الحال نحو : يقوم ، والإستقبال نحو : قم ، والماضي نحو : قام.)


Apa yang dimaklumi bahawa Fi’il itu terbahagi kepada tiga pembahagian :

1. Fi’il Madhi (waktu yang telah lalu)

2. Fi’il Mudhari’ (waktu yang sekarang atau yang akan datang)

3. Fi’il Amr (menunjukkan makna perintah dan juga menunjukkan zaman mustaqbal)


wallahu 'alam

P/s : mengenai pembahagian yang ketiga(3) dari pembahagian kalimah yaitu huruf , maka al-faqir akan menjelaskan post yang akan datang. doakan al-Faqir dimudahkan oleh Allah didalam menjelaskannya dan kelapangan waktu.

BELAJAR KITABNYA, PERLULAH MENGENALI SIAPA PENGARANGNYA.... SIAPAKAH AL-IMAM IBNU AJURUM?

Beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Dawud Abu Abdillah Ash-Shanhaji, dikenali dengan nama Ibnu Ajurum, yang ertinya menurut bahasa Barbar adalah orang yang fakir dan sufi. Beliau seorang imam dalam bidang nahwu dan bahasa, seorang pengarang kitab Al-Muqaddimah, yang selanjutnya dikenal dengan Al-Ajurumiyyah.

Menurut riwayat, selama mengarang kitab ini, ia sentiasa mengadap kiblat. Ibnu Ajurum adalah kelahiran kota Fas (Fes) yang ahli juga dalam bidang ilmu hisab (matematika) dan faraidh. Dilihat dari isi kitab Muqaddimah-nya dapat difahami, bahawa ia adalah ulama’ nahwu mazhab Kufah.

Ibnu ajurum juga memiliki banyak kitab karangan dan nazham dalam bentuk bahar rajaz dalam bidang ilmu qira’at dan disiplin ilmu lainnya. Dia wafat di Negara Maghribi (fas) dan dikuburkan di pemakaman Bab Al-Jadid.


Syarah Al-Ajurumiyyah

Syarah Al-Ajurumiyyah adalah nama sejumlah kitab syarah (komentar) tentang kitab “MuqaddimahIbnu Ajurum, yang dikenali dengan nama kitab Al-Ajurumiyyah tersebut sangat banyak. Di antaranya karya Abdul Malik bin Jamaluddin Al-Isfiraini, dikenali dengan nama Mala ‘Isham (1037H) ; Ahmad Abdul Qadir Al-Kuhani ; Hassan bin Ali Al-Kafrawi (1202H) ; Khalid bin Abdullah Al-Azhari (905H) ; Ahmad bin Zaini Dahlan (1304H) ; Abdurahman bin Ali Sahalih Al-Makudi (801 H) ; Hirah ; dan Mushtafa As-Saqa , Tuhfatus Saniyyah : Syeikh Mahyuddin abdul Hamid dan banyak lagi para ulama’ terdahulu dan terkini mengsyarahkan kitab matan beliau.

Semoga Allah menempat tempat yang selayaknya bagi sekalian ulama' ini di syurgaNya... Amiin.. Ya rabbal 'alamin

Wallahu 'alam..

Rabu, 20 Januari 2010

JADUAL HURUF 2JOM KENAL HURUF DAN JENISNYA (2)

Klik pada gambar untuk dibesarkan


Jadual kedua ini adalah lanjutan dari jadual (Pertama) mengenai huruf ( الباء - مِنْ ) dan jenisnya .
Perbahasan lebih lanjut mengenai jadual (2) (إِلَى - فِي ) ini .. .sila rujuk kitab تسهيل نيل الأماني فِي شرحعوامل الجرجاني . Dan kepada siapa yang mahu copy bahan ini. al-faqir mempersilakan .... mg bermanfaat dan diberkati.

P/s: Jika ada komentar & kesalahan yang terdapat dari jadual diatas. diharap ditegur dan bimbingan akan al-faqir.
wallahu 'alam.

Minggu, 17 Januari 2010

APAKAH KALIMAH AJAL SEMAKNA DENGAN NA'AM?

Kalimah ajal semakna dengan na’am, yang fungsinya sebagai jawapan atas suatu pertanyaan. Al-Akhfasy berpendapat, bahawa ajal ( أَجَلْ ) lebih utama digunakan sebagai jawapan membenarkan (Tashdiq) dibanding na’am, sementara na’am lebih utama digunakan dalam suatu jawapan dari istifham (meminta kefahaman). Jika anda ditanya: Anda akan pergi ? maka jawapannya adalah ajal (benar). Dan jika anda ditanya, apakah anda pergi? Maka jawapan anda : na’am (betul).

Jadi kalimah ajal adalah suatu bentuk jawapan membenarkan berita yang diucapkan penanya-nya. Adapun na’am merupakan jawapan dari pertanyaan orang yang meminta kefahaman. Ibnu Hisyam menambahkan satu fungsi bagi jawapan ajal, iaitu sebagai wa’ad (ancaman). Demikian itu, terjadi bila ada suatu perintah atau ungkapan yang semakna atau seerti dengannya, seperti :

اضْرِبْ زَيْدًا

( Pukullah Zaid ), maka jawapnya: ajal.Jumat, 08 Januari 2010

BENTUK-BENTUK (SHIGHAH) KALIMAH (Bahagian 1)


BENTUK-BENTUK (SHIGHAH) KALIMAH

Didalam pengenalan terdahulu mengenai ilmu tashrif, al-Faqir (penulis) sudah menulis serba sedikit tentang pengenalan istilah ilmu tasrif daripada ta’arifnya, pengenalan istilah (Shighah,Wazan, Mauzun) dan Faedah mempelajari ilmu tasrif.

Maka al-faqir melanjutkan penjelasan kepada kita memahami tentang صِيْغَةٌ (shighah=bentuk) kalimah di dalam ilmu Tashrif dari segi jenis-jenis shighah tersebut. Terdapat secara Ghalib-nya (kebiasaan) didalam bahasa Arab terdapat 11 (sebelas) bentuk (صِيْغَة ) kalimah. Daripada sebelas itu, empat yang pertama adalah Fi’il, sedangkan tujuh yang lainnya adalah kalimah Isim.

Antara jenis-jenis shighah tersebut daripada Fi’il dan Isim, boleh dirujuk pada gambar rajah dibawah:

Penjelasan setiap jenis Shighah Fi’il, yaitu :

1. Fi’il Madhi (الفعل الماضي) yaitu kalimat fi’il yang menunjukkan pekerjaan perbuatan atau peristiwa yang sudah berlaku. Seperti نَصَرَ (telah menolong).

2. Fi’il Mudhari’ (الفعل المضارع) kalimat fi’il yang menunjukkan pekerjaan perbutan atau peristiwa yang terjadinya pada masa sekarang (sedang) atau akan datang (akan). Seperti يَنْصُرُ (sedang/ akan menolong).

3. Fi’il Amar (الفعل الأمر) kalimat fi’il yang menunjukkan pekerjaan yang diperintahkan. Seperti اُنْصُرُ (tolonglah, engkau!).

4. Fi’il Nahi (الفعل النهي) kalimat fi’il yang menunjukkan pekerjaan yang dilarang. Sepertiلاَ تَنْصُرْ (Jangan engkau menolong!).


Tambahan- :

Pada dasarnya, Fi’il Nahi adalah fi’il Mudhari’ yang dimasuki la nahi (لاَ النَّاهِيَّةُ) di depannya. Yakni la (لاَ) yang maksudnya (jangan). Manakala contoh diatas adalah تَنْصُرُ yaitu fi’il mudhari yang dhamir anta (أَنْتَ)


P/s : Seterusnya perjelasan mengenai tujuh bentuk-bentuk shighah kalimah dari isim, al-faqir akan menjelaskan kemudian, doakan moga dimudahkan ruang masa untuk menulis.

Anda Mungkin Menjejakinya

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...